§1 Postanowienie ogólne

1.1  Niniejszy regulamin określa zasady i zakres świadczonych usług przez antykwariat internetowy -  Antykwarz Agnieszka Szepietowska-Rypina z siedzibą w: ul. Zawilcowa 13, 86-005 Zielonka.
Tel: 668-452-240, e-mail: kontakt@antykwarz.pl , NIP: 554-283-02-55, REGON: 362140781.

Firma działa na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

1.2  Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego Antykwarz są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem.

1.3  W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie danych osobowych.

1.4  Sklep internetowy Antykwarz oraz poszczególne jego elementy podlegają ochronie prawnej.

 

§2 Definicje

2.1 Sklep - Antykwariat internetowy prowadzony w języku polskim przez Antykwariat Antykwarz, działający pod adresem www.antykwarz.pl

2.2 Produkt - Mebel oferowany do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu zgodnie z niniejszym Regulaminem; posiadając cechy indywidualne, wymiar i stan zachowania określony w opisie.

2.3 Użytkownik – Pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z serwisu, zarejestrowana w bazie użytkowników Sklepu.

2.4 Nabywca- Zarejestrowany użytkownik, który złożył zamówienie w sklepie internetowym na zakup wybranego Towaru.

2.5 Administrator- Podmiot prowadzący Antykwariat Internetowy – Antykwarz, dokonujący sprzedaży Towarów w serwisie zwanym dalej Sklepem

2.6 Konto – udostępnione bezpłatnie Użytkownikowi przez Administratora prawo dostępu do zasobów Sklepu internetowego Antykwarz, w którym gromadzone są przekazane dobrowolnie przez Użytkownika dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w serwisie, prowadzone przez Administratora dla Użytkownika pod unikalną nazwą Użytkownika (login), korzystanie z którego wymaga dokonania rejestracji oraz każdorazowego podania loginu i hasła.

 

§3 Warunki korzystania ze Sklepu internetowego ANTYKWARZ

3.1 Zamówienia od Użytkowników przyjmowane są poprzez Sklep, w drodze zawarcia za pośrednictwem Internetu umowy sprzedaży

3.2 Rejestracja Użytkownika w bazie danych Sklepu następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane zawarte w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

3.3 Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego w celach handlowych. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

3. 4 Sprzedający uniemożliwia dostęp do danych osobowych Klientów i Użytkowników osobom trzecim, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.

3.5 Użytkownik i Kupujący mogą zażądać pisemnie usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych.

§4 Przyjmowanie i realizacja zamówienia

4.1 Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sklep internetowy Antykwarz przyjęcia zamówienia do realizacji.

4.2 Użytkownik może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na określonym koncie Użytkownika (wpisując login i hasło) lub jako Gość.

4.3 Niezwłocznie po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży Sklepu internetowego Antykwarz przez obsługę sklepu) Użytkownik otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie zostało złożone. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość m.in. telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

4.4 W zamówieniu Klient dokonuje wyboru nabywanych towarów, sposobu ich dostawy, adresu dostawy i sposobu płatności za złożone zamówienie.

4.5 Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie.

4.6 O brakach magazynowych Klient zostaje powiadamiany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku tymczasowego braku możliwości realizacji zamówienia Klient podejmuje decyzję o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

4.7 Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w zamówieniu zostaną umieszczone dane pozwalające na prawidłową identyfikację Użytkownika, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego, adres e-mail. W przypadku niepełnych danych teleadresowych (np. brak adresu nabywcy) w zamówieniu, Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówienia.

4.8 Do każdego zamówienia wystawiana jest paragon lub faktura bez VAT, zgodnie z dyspozycją Użytkownika przekazaną w zamówieniu.

 

§5 Zmiany w zamówieniach

5.1 Zmiany w zamówieniu Użytkownik może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania Produktów do wysyłki). Użytkownik może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

5.2 Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem internetowym Antykwarz meilowo pod adresem kontakt@antykwarz.com lub telefonicznie pod numerem (+48) 535-633-200 Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Użytkownika jako właściciela Konta, na którym zostało złożone zamówienie podlegające modyfikacji.

§7 Ceny towarów

7.1 Ceny towarów prezentowanych w sklepie podawane są w złotych polskich i są one wiążące w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

7.2 Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz odwoływania promocji. Wyżej wymienione zmiany nie mają wpływu na ceny towarów, na które zamówienie zostało złożone przed wejściem w życie tych zmian.

7.3 Cena wyświetlana na karcie produktu nie uwzględnia opłaty za przesyłkę.

 

§8 Dostawa

8.1. Dostawa Produktów odbywa się w wybrany przez Użytkownika i określony w zamówieniu sposób. Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostawy obowiązującym w dniu złożenia przez Użytkownika zamówienia. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie w zakładce „Dostawa”.

8.2. W przypadku złożenia przez Użytkownika zamówienia na Produkty nietypowe lub o wysokiej wartości, Sprzedawca może, w procesie potwierdzenia zamówienia, zażądać wpłaty zadatku na poczet realizacji zamówienia lub przedpłaty pełnej wartości zamówienia, co będzie zaznaczone w warunkach realizacji zamówienia. Przedpłata taka będzie udokumentowana paragonem lub fakturą, wystawionym przez Sprzedawcę.

8.3 W przypadku nie podjęcia przez kupującego przesyłki w terminie po awizowaniu, kupujący ponosi również koszt jej zwrotu do Sprzedającego. Ponowne dostarczenie jest możliwe dopiero po uregulowaniu z góry kosztów zarówno pierwszej jak i ponownej wysyłki, jeżeli zdecyduje się na ponowną wysyłkę zamówienia.

8.4 Czas dostawy ustalany jest indywidulanie do każdego zamówienie. W terminie nie przekraczającym 14 dni od momentu przyjęcia zamówienie do realizacji.

8.5 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Nabywcę nieprawidłowego adresu dostawy.

 

§9 Płatności

9.1 Sklep oferuje trzy formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

a) płatność gotówką w przypadku zamówienia odbieranego osobiście w siedzibie firmy Antykwarz, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 – 18.00 po uprzednim kontakcie telefonicznym.

b) przelewem z góry (przedpłata) na rachunek bankowy:

Bank Millennium: 38 1160 2202 0000 0002 8977 2682

Antykwarz Agnieszka Szepietowska - Rypina

86-005 Zielonka ul. Zawilcowa 13

c) płatności internetowe (w tym karta kredytowa), które realizowane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

 

§10 Reklamacje

10.1 Ewentualne reklamacje dotyczące nabytego towaru (w tym uszkodzenia towaru, uszkodzenia przesyłki, błędna realizacja zamówienia z winy Sprzedającego) powinny być składane przez Kupującego pisemnie wraz z jednoczesnym dostarczeniem reklamowanego towaru do siedziby Sprzedającego.

10.2 Reklamacje powinny zawierać numer zamówienia, datę złożenia reklamacji,  nazwę towaru, zakres reklamacji oraz inne dokumenty poświadczające żądanie Kupującego (np. protokół reklamacji spisany w obecności doręczyciela stwierdzający uszkodzenia przesyłki podczas transportu oraz dodatkowo ewentualne fotografie stwierdzające zaistniałe zdarzenie).

10.3 Składając reklamację Kupujący powinien dostarczyć reklamowany towar należycie zapakowany, wraz z wszelkimi dokumentami wydanymi przy zakupie towaru. Termin na rozpatrzenie reklamacji liczy się od dnia dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby Sprzedającego.

10.4 Sprzedający rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma i przedmiotu reklamacji. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest w formie elektronicznej na adres Kupującego podany w formularzu rejestracyjnym lub pisemnie na jego adres korespondencyjny.

 

§11 Zwroty

11.1 Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. "o prawach konsumenta" (Dz, U. 2014 poz. 827), Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni.

11.2 W celu zwrócenie towaru Klient zobligowany jest do złożenia na piśmie stosownego oświadczenia w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.

 

11.3 Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna/sprzedaży.

11.4 Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym i należycie opakowany do wysyłki zwrotnej. Towary przeznaczone do zwrotu należy odesłać na adres siedziby antykwariatu tj. Antykwariat Antykwarz, ul. Zawilcowa 13, 86-005 Zielonka. Zwroty wysłane za pobraniem nie będą odbierane.

11.5 Zwrot pieniędzy za zwrócone towary oraz przesyłkę zwrotną, zostanie dokonany przez sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni na numer rachunku bankowego klienta wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

 

 

§12 Polityka prywatności

12.1 W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Administrator jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Administratora oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.

12.2 Dane Użytkowników będą przetwarzane w następującym w celu:

– realizacji zamówienia, jeśli Użytkownik dokonywał zakupu w sklepie online;

– przesyłania informacji handlowych, marketingowych oraz innych informacji dotyczących działalności, w postaci wiadomości email jeśli Użytkownik zapisał się do newslettera;

– obsługi reklamacji, jeśli Użytkownik dokonał reklamacji towaru;

– realizacji obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa dotyczących kwestii podatkowych, finansowych, związanych z realizacją umowy;

– realizacji innych umów, o ile doszło do ich zawarcia, niezależnie od formy i miejsca;

– realizacji innych, prawnie usprawiedliwionych celów, w tym także jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym.

– mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

12.3 Administrator stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy plików „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu internetowego Antykwarz. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu internetowego Antykwarz.

 

§13 Zmiany regulaminu

13.1 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.

13.2 Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach Regulaminu, w tym poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie Sklepu internetowego Antykwarz.

13.3. Użytkownik może odmówić akceptacji zmian Regulaminu przesyłając Administratorowi za pośrednictwem formularza kontaktowego oświadczenie o odmowie akceptacji zmian w terminie 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia Użytkownika przez Administratora o zmianie Regulaminu. Niedostarczenie odmowy akceptacji zmian w powyższym terminie jest uznawane za akceptację zmian przez Użytkownika.

 

 

 

§14 Postanowienia końcowe

14.1 Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby oferta ze strony sklepu www.antykwarz.pl była rzetelna i jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości.

14.2 Realizacja zamówień Kupującego możliwa jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

14.3 Informacje dotyczące Towarów podane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

14.3 Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w sklepie wyłącznie w celach informacyjnych

14.4 Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

14.5 Wszystkie prawa do wizerunku strony a także materiałów (zdjęć i opisów) umieszczonych na stronie są zastrzeżone. Bez zgody właściciela praw autorskich, autora treści strony, żadna część tej publikacji nie może być powielana, kopiowana, reprodukowana, ani przechowywana w systemach wyszukiwania lub umieszczana na innej stronie WWW. Nie może tez być przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek, na płytach CD i DVD, czy w inny dostępny technologicznie sposób. Wykorzystywanie zdjęć i opisów w całości lub fragmentach bez zgody ich autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r